AKTUALNOŚCI

ZSE-E w Radomsku im. prof. J. Groszkowskiego

Tematy na ustną maturę z języka polskiego

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2013/2014

 


LITERATURA


1. Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze polskiej na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach. 
2. Literackie rozmowy z Bogiem – omów zagadnienie na wybranych przykładach.                                
3. Ojciec kochający, wybaczający, cierpiący ... . Przedstaw różne kreacje tego typu bohatera w literaturze.
4. Humor, żart, drwina jako formy walki z narodowymi wadami. Rozważ w oparciu o literaturę staropolską i oświeceniową.

5. Radość życia, dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego w dziełach pisarzy renesansu i wybranej późniejszej epoki.

6. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj je na podstawie dorobku wybranych twórców.

7. Portrety kobiet w dziełach literatury polskiej i obcej. Omów na podstawie wybranych utworów.

8. Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego jako element osobowości. Omów na podstawie literatury romantyzmu i XX - lecia międzywojennego.

9. Walka o wolność ojczyzny moralnym obowiązkiem człowieka - patrioty. Omów na podstawia twórczości poetów epoki romantyzmu.

10. Dążenie do zmiany świata czy próba dostosowania się do niego? Omów zagadnienie na podstawie wybranych bohaterów.

11. Dlaczego bohaterowie są samotni - wybór czy konieczność? Rozważ w oparciu o literaturę romantyczną i modernistyczną.

12. Wizja, sen, proroctwo w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych przykładach.

13. Człowiek, a wydarzenia historyczne w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Omów temat na wybranych przykładach.

14. Czy   literatura   pomaga   w   wybraniu   właściwej   postawy   życiowej?   Omów   temat na wybranych przykładach.

15. Piękno życia w ujęciu literatury renesansu i Młodej Polski. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

16. Które utwory literackie określiłbyś mianem dzieł o ponadczasowej wartości? Uzasadnij swój wybór.

17. Pary literackie – kobieta i mężczyzna w poszukiwaniu szczęścia. Omów sposób ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów literackich.

18. Polskie „carmina patria". Przedstaw tradycje pieśni narodowych.

19. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.

20. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

21. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

22. Jaka jest literatura XX w. - budzi zaciekawienie, zmusza do myślenia czy nudzi? Omów na podstawie wybranych utworów.

23. Jakie postawy moralne bohaterów literackich są, Twoim zdaniem, godne naśladowania? Uzasadnij swój wybór.

24. Romantyczny i pozytywistyczny patriotyzm a Twoje rozumienie miłości do ojczyzny. Omów   temat, odwołując się do  wybranych przykładów literackich i własnych sądów.

25. Wpływ światopoglądu epok średniowiecza i renesansu na kreowanie literackich wzorców osobowych - konfrontacja.
26. Bohater literacki dotknięty szaleństwem. Przedstaw i scharakteryzuj na wybranych przykładach.

27. Motyw poety i poezji w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia i funkcje, odwołując się do wybranej epoki literackiej.

28. Porównaj realizację haseł "pracy organicznej" i "pracy u podstaw" w literaturze polskiej II poł. XIX w. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów różnych twórców.

29. Omów związki między biografią pisarzy i ich twórczością (na wybranych przykładach).

30. Motyw gór i jego funkcje w utworach literackich twórców wybranych epok
(np. Adam Mickiewicz, Kazimierz Przerwa - Tetmajer, Jan Kasprowicz). Odwołaj się do konkretnych dzieł literackich.

31. Arkadie i utopie - literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok i sposoby ich kreowania. Omów na wybranych przykładach.

32. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

33. Patrzeć na świat „oczyma duszy ...”. Zinterpretuj to pojęcie, odwołując się do literatury romantyzmu.

34. Koncepcje walki narodowowyzwoleńczej zaproponowane przez wieszczów romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

35. Stół i biesiada jako motyw literacki na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.

36. Różne ujęcia motywu domu rodzinnego w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
37. Hołd złożony wielkim ludziom i głoszonym przez nich ideom - w wierszach Cypriana Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza.

38. Idealizacja miłości i kobiety jako obiektu uczuć w literaturze romantyzmu. Omów na podstawie wybranych utworów.
39.  Tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w literaturze polskiej. Omów analizując wybrane przykłady jednej epoki.

40. Konfrontacja dwóch postaw wobec życia - romantycznej i realistycznej. Omów na przykładzie wybranych bohaterów literatury.

41. Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.

42. Czy podzielasz opinię wyrażoną przez Witolda Gombrowicza: „Sienkiewicz to pierwszorzędny pisarz drugorzędny ..."? Uzasadnij swój sąd, odwołując się do dorobku noblisty.

43. Sąd o kondycji społeczeństwa popowstaniowego - w dziełach polskiego realizmu krytycznego. Omów na podstawie wybranych utworów.

44. Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich.

45. Bohaterowie Żeromskiego „obciążeni piętnem romantyzmu" w oczach współczesnego czytelnika. Dokonaj ich oceny.

46. Kult dla indywidualizmu jako pokrewna idea romantyzmu i modernizmu. Omów na podstawie wybranych utworów.

47. Wieś w literaturze różnych epok - miejsce tożsame z Arkadią czy piekłem?

48. „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza oraz „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta - wartość ideowa i artystyczna powieści na tle prozy polskiej.

49. Gombrowicz, Schulz, Witkacy ... Prus, Orzeszkowa ... . Jaką literaturę cenisz bardziej -odtwarzającą rzeczywistość czy kreującą nowe światy? Uzasadnij odpowiedź.

50. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje tych postaci.

51. Inspiracja ludowością w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Omów na podstawie wybranych utworów.

52. Obsesja wojny, śmierci oraz tragizm pokolenia Kolumbów. Omów w świetle literatury okupacyjnej.

53. Rozważania o granicy między katem a ofiarą w literaturze podejmującej problematykę wojny i okupacji. Przedstaw na wybranych przykładach.

54. Różne obrazy miasta w twórczości wybranych pisarzy (np. Bolesława Prusa, Władysława Stanisława  Reymonta, Stefana Żeromskiego) - porównaj je.
55.  Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Porównaj,  analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.

56. Piekło stalinowskich łagrów we wspomnieniach więźniów. Omów na przykładzie literatury faktu.

57. Ewolucja dramatu - na przykładzie wybranej tragedii antycznej, dramatu szekspirowskiego, romantycznego po sztukę współczesną. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

58. Od przypowieści biblijnych do parabolicznych utworów współczesnych - ich demaskacyjna i dydaktyczna funkcja. Omów na podstawie wybranych utworów.

59. Motyw   ucieczki   od   rzeczywistości - porównaj przyczyny takiej postawy bohaterów literackich w wybranych utworach.

60. Omów sposób funkcjonowania motywu Arkadii w literaturze na przykładzie wybranych utworów.

61.  Świat jako teatr - wzajemne przenikanie się literatury, sceny i życia. Odwołaj się do konkretnych przykładów.

62. Wskaż i omów na wybranych przykładach literackich związki między literaturą a polityką.

63. Miasto - synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i  degeneracji? Rozwiń na przykładzie wybranych utworów literackich.

64. Postać  władcy  w  literaturze - przedstaw wizerunki  tych  postaci  w  różnych  epokach literackich, wskaż przemiany i określ przyczyny.

65. Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.

66. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.

67. Powstaniec, organicznik, dekadent - twoja ocena różnych postaw wykreowanych przez literaturę XIX wieku.

68. Manifest literacki jako odzwierciedlenie tendencji epoki i jej nastrojów. Porównaj manifesty trzech pokoleń XIX wieku (romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski).

69. Dziecko w literaturze romantycznej i pozytywistycznej - dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej.

70. Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawy.

71. Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem, odwołując się do znanych tekstów kultury.

72. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.

73. Dramat   życia i dramat    śmierci   w   literaturze  podejmującej  problematykę wojny i okupacji. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów literackich.

74. Jednostka a zbiorowość. Omów różne aspekty tej zależności, odwołując się do wybranych utworów literackich.

75.  Miłość - złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień? Do jakich refleksji na ten temat skłoniła Cię lektura wybranych dzieł literackich?

76. Uczyć i wychowywać, dawać świadectwo prawdzie, bronić zagrożonych wartości. Do jakich przemyśleń na temat zadań pisarza w różnych epokach literackich skłoniła Cię lektura wybranych tekstów literackich? Omów zagadnienia na wybranych przykładach.

77. Idealiści i marzyciele - zbyteczni czy potrzebni światu? Rozważ, odwołując się do wybranych utworów literackich.

78. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń różne postawy młodego pokolenia, odwołując się do literatury wybranych epok.

79. Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

80. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj.
81.  Motyw pokory w Biblii i w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.

82. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza, baroku i współczesnej. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów literackich.

83. Od „Satyry na leniwych chłopów” do „Wesela”. Przedstaw motyw konfliktu między panem i chłopem w świetle wybranych utworów literackich.

84. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych  - omów temat na podstawie wybranych utworów.

85. Przedstaw motyw gór w wybranych utworach literatury różnych epok.

86. Sąd o narodzie polskim. Przedstaw, odwołując się do utworów literackich XIX wieku.

87. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania i funkcje w wybranych utworach.

88. Człowiek w zmaganiach z własnymi słabościami. Zaprezentuj i oceń bohaterów literackich, którzy walcząc z własna słabością osiągnęli wielkość.

89. Literatura uczy, bawi, wychowuje. Omów jej funkcje na przykładzie wybranych tekstów epoki staropolskiej.

90. Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł.

91. Kobieta - anioł, kobieta - demon jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach.

92. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie.

93. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.

94. Literatura polska okresu rozbiorów i powojenna literatura emigracyjna w walce
o zachowanie tożsamości narodowej Polaków i wolności ojczyzny. Omów podobieństwa i różnice.

95. Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
96. Różne sposoby ukazywania kresów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

97. Rola sztuki i artysty w świetle publicystycznych i poetyckich manifestów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

98. Przedstaw funkcjonowanie motywu wesela w tekstach literackich różnych epok (na wybranych przykładach).

99. Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.

100. Motywy franciszkańskie i sposoby ich wykorzystania w polskiej poezji. Przedstaw na wybranych przykładach.

101. Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn i sensu ich buntu i ofiar.

102. Polski dwór szlachecki obecny w literaturze różnych epok - jego klimat wewnętrzny i znaczenie. Przedstaw na wybranych przykładach.

103. Powstanie styczniowe jako źródło dramatów życiowych bohaterów Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego. Przedstaw i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich.

104. Wpływ utworów Henryka Sienkiewicza na świadomość narodową Polaków. Pisarz postaw heroicznych czy autor infantylnych komiksów? Nauczyciel patriotyzmu czy ksenofobii? Zajmij stanowisko wobec tych sądów, odwołując się do konkretnych tekstów.

105. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów na podstawie twórczości wybranych poetów współczesnych.

106. Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

107. Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach.

108. Saga rodzinna jako popularny temat literacki. Porównaj wybrane dzieła, wskazując ich podobieństwa i różnice.

109. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła istniejącego w świecie. Odwołaj się do wybranych utworów.

110. Córki - bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, co dzieli? Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów.
111.  Twórcy wyprzedzający epokę. Omów na wybranych przykładach.
112.  Wizerunek artysty modernistycznego w literaturze europejskiej i w literaturze polskiej. Porównaj, odwołując się do analizy wybranych utworów.
113.  Różne ujęcia motywu drogi w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
114. Sposób przedstawiania świata starożytnego w powieściach Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie interpretacji wybranych dzieł.
115. Różnorodność kreacji Boga. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
116. Świat widziany oczyma kobiet - autorek. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
117. Koncepcje życia i świata występujące w literaturze staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.

118. Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
119. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
120. Zaprezentuj różne wizerunki dziecka w literaturze XIX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


1. Film jako dzieło dostarczające przeżyć estetycznych i wiedzy o świecie i człowieku. Odwołaj  się do wybranych tekstów kultury. Omów zagadnienie na przykładzie tekstów kultury.

2. Maria Konopnicka kontrowersyjną poetką... . Recepcja jej twórczości w naszym środowisku lokalnym.

3. Obraz Łodzi w filmie i literaturze - omów na podstawie wybranych dzieł.

4. Symbolika mitologiczna w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów zagadnienie
na przykładzie tekstów kultury.

5. Omów motyw Bożego Narodzenia oraz stajenki betlejemskiej - w poezji, malarstwie i muzyce.

6. Twórczość artystyczna Stanisława Wyspiańskiego - syntezą sztuk. Omów zagadnienie na przykładzie tekstów kultury.

7. Zasada utrwalania przelotnych wrażeń - technika impresjonizmu w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki.

8. Różne sposoby ujęcia motywu vanitas w poezji i malarstwie XVI i XVII wieku. Omów na wybranych przykładach.

9. „Z krainy sielskiej, anielskiej ...". Przedstaw dokonania artystyczne na polu literatury i teatru radomszczan - Tadeusza i Stanisława Różewiczów.

10. Poezja śpiewana moją miłością ... . Przykłady interesujących widowisk, spotkań, programów inspirowanych liryką - prezentacja utworów. Odwołaj  się do wybranych tekstów.

11. Motyw raju. Odwołując się do wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury przedstaw i porównaj sposoby jego przedstawienia.

12. Portret Żyda w literaturze i sztuce polskiej. Przedstaw i porównaj sposoby realizacji tematu na wybranych przykładach.

13. Filmowe adaptacje dzieł literackich - oceń ich wartość, odnosząc się do wybranych utworów.

14. Porównaj  literacką i malarską wizję wsi  zaprezentowaną w „Chłopach"  Władysława Stanisława Reymonta i obrazach Józefa Chełmońskiego.

15. Średniowieczna sztuka religijna - omów główne wątki w malarstwie i poezji.

16. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna.  Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki.

17. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranej epoki.

18. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat
na wybranych przykładach.

19. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

20. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

21. Obraz dzieciństwa w wybranych tekstach kultury. Czy zawsze „sielskie, anielskie”? Odpowiedź uzasadnij.

22. Sceny  batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie.   Przedstaw  i  porównaj   sposób prezentacji.

23. Topos arkadii w literaturze i sztuce. Omów sposoby funkcjonowania motywu arkadii odwołując się do dowolnie wybranych przykładów.

24. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i sztuce.

25. Symbolizm jako element sztuki i literatury Młodej Polski. Odwołaj  się do wybranych tekstów kultury.

26. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

27. Ideał kobiecego piękna w literaturze i modzie różnych epok. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.

28. Różne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

29. Porównaj obraz Warszawy w wybranych dziełach literackich i malarskich XIX wieku.

30. Wojna jako romantyczna legenda, wojna porażająca prawda... Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film, piosenka).

31.Portret szlachcica Sarmaty w malarstwie i literaturze. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.

32. Pejzaż w wierszach K. Przerwy - Tetmajera a obrazy wybranych impresjonistów. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.

33. Przedstaw wybrane wydarzenia historyczne oraz ich literackie i malarskie inspiracje.

34. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.

35. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.

36. Przyroda jako główny temat i  tło w  literaturze oraz sztuce romantyzmu. Odwołaj  się do wybranych tekstów kultury.

37. Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu Ikara w wybranych tekstach kultury.

38. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.

39. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranej epoki/epok.

40. Powstanie warszawskie i sposoby jego ujęcia w literaturze, filmie i fotografii. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.
41.Na podstawie wybranych przykładów omów sposób funkcjonowania motywów literackich w piosenkach Marka Grechuty.
42.Interpretacja twórczości polskich poetów przez współczesnych artystów. Omów temat na wybranych przykładach, uwzględniając rolę muzyki.
43. Przedstaw obraz kultury żydowskiej, odwołując się do wybranych tekstów kultury.


JĘZYK


1. Zapożyczenia jako środek bogacenia słownictwa. Omów na podstawie wybranych epok.

2. Rola środków artystycznych w utworach epoki romantyzmu i Młodej Polski. Omów na przykładach wybranych utworów.

3. Scharakteryzuj język i styl wybranej epoki.

4. Funkcja gwary w literaturze Młodej Polski. Omów  na przykładach.

5. Jak mówią Polacy? Regionalne zróżnicowanie polszczyzny. Omów problem na wybranych przykładach .

6. Omów ślady frazeologii biblijnej i mitologicznej we współczesnym języku.

7. Zjawisko  perswazyjności języka  reklam  - jaki   świat  one   kreują? Omów  problem na wybranych przykładach tekstów.

8. Mechanizm powstawania przydomków, przezwisk i pseudonimów - rozważ zagadnienie od strony językowej na wybranych przykładach.

9. Problem agresji słownej w wypowiedziach polityków. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

10. Dokonaj charakterystyki różnych funkcji tekstów językowych, posługując się przykładami.

11.  Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.

12. Przysłowia, sentencje, maksymy, aforyzmy. Dokonaj analizy językowej i określ ich funkcję w wybranych utworach literackich.

13. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język   wybranych  postaci   ze   szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

14. O sztuce przemawiania. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich pochodzących z epoki renesansu, baroku i oświecenia.

15. Język jako narzędzie komunikacji. Przedstaw różne funkcje języka, ilustrując
je wybranymi tekstami.

16. Co to jest błąd językowy? Przedstaw jego rodzaje, mechanizmy powstawania, odwołując się do wybranych przykładów tekstów mówionych i pisanych.

17. Scharakteryzuj styl literacki swojego ulubionego pisarza na podstawie wybranych utworów.

18. Związki frazeologiczne i ich wpływ na kształtowanie współczesnego języka polskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

19. Język w domu, pracy, szkole - czy to ten sam język polski? Zilustruj przykłady odmian współczesnej polszczyzny.

20. Na czym polega specyfika języka czasopism dla młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego? Omów na wybranych przykładach.
21. „Twoja mowa cię zdradza”. Omów zróżnicowanie środowiskowe języka na podstawie wybranych przykładów.
22. Język radia, telewizji, prasy wobec normy językowej. Rozważ problem poprawności językowej w mediach.
23. Teksty piosenek jako próba opisania rzeczywistości. Scharakteryzuj język wybranych utworów.
24. Istota dowcipu językowego. Omów mechanizmy powstawania dowcipu językowego,  odwołując się do wybranych tekstów kabaretowych.